Reklamacje - Sigmed

Strona przeznaczona dla profesjonalistów z branży medycznej i weterynaryjnej.

Zgodnie z powyższym, proszę potwierdzić czy jesteś profesjonalistą posiadającym wiedzę medyczną lub weterynaryjną.

Nie Tak, wchodzę

Rozdział IX. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze, w szczególności:

  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@sigmed.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sigmed Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, PL - 47-253 Cisek .

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, w szczególności:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i kartę gwarancyjną, jeżeli taką posiada.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym została złożona, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy gdy:

  • w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano otwarcia przesyłki
  • w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano sprawdzenia nadesłanych rzeczy

Chyba, że w inny sposób można udowodnić, że uszkodzenie nastąpiło jeszcze przed odbiorem przesyłki.

7. W sytuacji, kiedy klient jest konsumentem koszty transportu reklamowanej przesyłki pokrywa Sklep.

8. W przypadku uznania reklamacji klienta, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy towar, obniżona zostanie jego cena lub w przypadku istotnej wady produktu konsument możne złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Sklep (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Towar jest zwracany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Rozdział X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@sigmed.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu.