Zwroty - Sigmed

Rozdział VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie, pisząc na adres e-mail: sklep@sigmed.pl w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument ma obowiązek wypełnić formularz odstąpienia od umowy zawierający numer zamówienia, rachunek bankowy do zwrotu środków oraz dane konsumenta. Klient może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz można pobrać tutaj.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru lub towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Sigmed Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 59, PL - 47-253 Cisek

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim dowodem zakupu, z którego jednoznacznie wynika, że nabyto towar w Sigmed Sp. z o.o. oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

10. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, zapłata zostanie zwrócona przelewem z rachunku bankowego Sigmed Sp. z o. o. na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła zapłata za zamówienie lub na inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Klienta.

11. Zwrot zapłaty następuje nie później niż do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia woli konsumenta o odstąpieniu od umowy. Termin ten może zostać wydłużony aż do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

12. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.